Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY NATURA 2000

Obszary naturowe chronią cenne siedliska i obszary występowania rzadkich gatunków ptaków

Na terenie Nadleśnictwo Opoczno położone są następujące Obszary Natura 2000:

1. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków - Dolina Pilicy PLB140003 - powołany Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. z póżn. zm. (Dz. U. 229, poz. 2313). Na terenie tego obszaru znajduje się 18,71 ha gruntów Nadleśnictwa Opoczno.
 
2. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 - Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty. Na gruntach nadleśnictwa znajduje się 165,98 ha obszaru naturowego.
 
3. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - Dolina Czarnej PLH260015 - Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty.  Na gruntach nadleśnictwa znajduje się 65,30 ha obszaru naturowego.