Zasoby leśne

Nadleśnictwo w liczbach.

Hodowla lasu

Nasiennictwo, szkółkarstwo, selekcja....

Ochrona lasu

Czynniki biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne

Użytkowanie lasu

Drewno, Runo i inne dobra lasu...

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Bogatą fauna Nadleśnictwa Opoczno reprezentuje wiele gatunków zwierząt.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Opoczno sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie powiatu piotrkowskiego