Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Nadleśnictwo w liczbach.

Na tej stronie znajdziecie Państwo najważniejsze dane statystyczne na tema naszego nadleśnictwa.

1 . Udział drzewostanów wg gatunków panujących w Nadleśnictwie Opoczno

2. Udział powierzchniowy gatunków panujących wg typów siedliskowych lasu – Nadleśnictwo Opoczno

3. Udział typów siedliskowych lasów w Nadleśnictwie Opoczno

4. Struktura wiekowa drzewostanów Nadleśnictwa Opoczno

Słowniczek:

a) Gatunek panujący: w urządzaniu lasu rozumiany jako gatunek drzewa w drzewostanie (lub gatunek drzewa w określonym wieku, jeżeli w składzie drzewostanu występują grupy wiekowe tego samego gatunku) przeważający ilościowo lub powierzchniowo.
Gatunek panujący w drzewostanie, w planowaniu urządzeniowym jest podstawą m.in. do:
1) wyodrębnienia wyłączeń taksacyjnych,
2) przyjmowania średniego wieku drzewostanu,
3) określania jakości hodowlanej drzewostanu,
4) określania zgodność składu gatunkowego z typem drzewostanu,
5) obliczania spodziewanego przyrostu bieżącego,
6) tworzenia warstw statystycznej metody reprezentacyjnej inwentaryzacji miąższości,
7) tworzenia wielu leśnych map tematycznych,
8) tworzenia wielu zestawień opisujących las.
Przy szacowaniu składu gatunkowego według udziału ilościowego lub powierzchniowego poszczególnych gatunków często się zdarza, że gatunek o najwyższej miąższości w pododdziale nie jest gatunkiem panującym, lecz współpanującym. Taki sposób szacowania składu gatunkowego jest mniej korzystny dla dotychczasowych ocen typowo gospodarczych walorów drzewostanu, natomiast korzystniejszy i poprawniejszy w ocenie różnorodności biologicznej zespołów roślinnych.

Żródłó: Krzysztof Okła na podstawie Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 31, 32, 38, 40, 43

b) Typ siedliskowy lasu - podstawowa jednostka typologiczna podziału siedlisk leśnych, obejmująca fragmenty lasu o podobnej żyzności i przydatności do produkcji leśnej, ustalana według najważniejszych czynników różnicujących, głównie gleby i wilgotności. W systematyce siedliskowej wyróżnia się: a) na terenach nizinnych (w krainach I – VI; patrz: kraina przyrodniczoleśna) 15 typów siedliskowych: bór suchy (Bs), bór świeży (Bśw), bór wilgotny (Bw), bór bagienny (Bb), bór mieszany świeży (BMśw), bór mieszany wilgotny (BMw), bór mieszany bagienny (BMb); las mieszany świeży (LMśw), las mieszany wilgotny (LMw), las mieszany bagienny (LMb); las świeży (Lśw), las wilgotny (Lw), las łęgowy (Lł), ols jesionowy (OlJ), ols (Ol); b) na terenach wyżynnych i podgórskich (w krainach V, VII, VIII) odmiany wyżynne 3 typów siedliskowych: bór mieszany wyżynny (BMwyż.), las mieszany wyżynny (LMwyż.), las wyżynny (Lwyż.), z możliwością wyróżnienia wariantu wilgotnego; c) na terenach górskich (w krainach VI – VIII) odmiany górskie 6 typów siedliskowych lasu: bór wysokogórski (BWG), bór górski (BG), bór mieszany górski (BMG), z możliwością wyróżnienia wariantu świeżego, wilgotnego i bagiennego; las mieszany górski (LMG), las górski (LG), z możliwością wyróżnienia wariantów świeżego i wilgotnego; las łęgowy górski (LłG), ols górski (OlG).

Żródło: Portal E-ryś http://dzieci.erys.pl/index/?id=459a4ddcb586f24efd9395aa7662bc7c

c) Symbole gatunkowe drzew i więcej znajdziesz tutaj