Wydawca treści Wydawca treści

ORGANIZACJA NADLEŚNICTWA OPOCZNO

Kto?Co?Jak? - zadania poszczególnych stanowisk w nadleśnictwie.

Nadleśniczy- prowadzi gospodarkę leśną w nadleśnictwie w celu:

 • zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na środowisko

 • ochrony lasów, gleb i wód

 •  produkcji na zasadzie racjonalnej gospodarki drewna, oraz innych produktów użytkowania leśnego

Zastępca nadleśniczego- prowadzi i nadzoruje gospodarkę leśną w ramach:

 • zagospodarowania lasu tj. urządzania, hodowli, ochrony lasu, oraz gospodarki łowieckiej

 • użytkowania lasu tj. pozyskania i sprzedaży drewna, oraz produktów ubocznego użytkowania lasu i łowiectwa

Główny księgowy- prowadzi i nadzoruje działania związane z:

 • finansami, księgowością

 • sporządzaniem i realizacją planów finansowych

Sekretarz - prowadzi i nadzoruje działania związane z:

 • budownictwem

 • gospodarką lokalową i mieszkaniową

 • zaopatrzeniem i transportem

 • obsługą administracyjną

Inżynier nadzoru- sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych

Stanowisko ds. pracowniczych- prowadzi sprawy kadrowe i obsługi socjalnej pracowników

Komendant posterunku Straży Leśnej- prowadzi działania, których celem jest:

 • zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego

 • ochrona składników mienia nadleśnictwa

Leśniczy- prowadzi gospodarkę leśną na terenie leśnictwa, oraz w ramach zawartych porozumień prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Schemat organizacyjny do pobrania znajduje się tutaj